strategaeth datblygu economaidd genedlaethol

ceisio twf economaidd, cyfiawnder cymdeithasol a datblygu cynaliadwy a chytbwys : dogfen ymgynghori = The national economic development strategy : in search of economic growth, social justice, and sustainable and balanced development : a consultation document.
  • 50 Pages
  • 1.99 MB
  • 8971 Downloads
  • English

National Assembly for Wales = Cynulliad Cenedlaethol Cymru , Cardiff
Great Britain. -- National Assembly for Wales., Wales -- Economic policy., Wales -- Economic conditions -- 21st century., Economic development -- W
Other titlesThe national economic development strategy : in search of economic growth, social justice, and sustainable and balanced development : a consultation document.
The Physical Object
Paginationiv, 50, iv, 50 p. :
ID Numbers
Open LibraryOL20196795M
ISBN 100750426187

Ardaloedd â Ffocws Rhaglen Datblygu Gwledig Cymru () a phum thema LEADER fel y bo’n briodol i gyd-destun y Strategaeth. Yn gysylltiedig ag Adrannau a Canllawiau’r Strategaeth - Mehefin Diffiniad o’r ardal a’r boblogaeth y mae’r strategaeth yn eu cynnwys Braslun.

Nod y strategaeth genedlaethol hon yw dod ag ymarfer ac ymchwil gofal cymdeithasol yn nes Strategaeth ymchwil a datblygu gofal cymdeithasol i Gymru Rhoi’r strategaeth ar waith ac economaidd) a diwallu anghenion amrywiol a chyfnewidiol.

Mae’n cynnig sail dystiolaeth ar gyferFile Size: 1MB. O safbwynt economaidd, un o’n prif arbenigeddau yng Nghymru, ac arbenigedd ein pobl ifanc yn enwedig, yw’r Gymraeg. Credwn y byddai buddion economaidd yn deillio o wneud y Gymraeg yn hanfodol mewn rhagor o weithleoedd gan y byddai’n creu marchnadoedd llafur mewnol, ac yn pontio rhwng y Strategaeth Addysg Gymraeg a’r Strategaeth Iaith.

Ffyniant i Bawb: y strategaeth genedlaethol – Adroddiad Blynyddol Atodiad Ffyniannus a Diogel Amcan 1: Cefnogi pobl a busnesau i ysgogi ffyniant Rhif Ymrwymiad Cynnydd Hyd Yma Cwblhawyd / Heb ddechrau / Ar waith 1 Ymrwymo i ‘Gontract Economaidd’ newydd rhwng busnesau a’r llywodraeth i ysgogi twf, i wella.

Cymeradwyodd y Cynulliad y rhaglen weithredu fel rhan o ddadl lawn, ar y strategaeth genedlaethol ar hybu iechyd, a gynhaliwyd ar 30 Tachwedd Mae’r rhaglen yn adlewyrchu pwysigrwydd gweithredu i hybu ffyrdd iach o fyw, ond fel rhan o weithredu ehangach er mwyn wynebu’r agweddau sosio-economaidd sy’n pennu iechyd.

Yn wir, maeFile Size: 59KB. Datblygu pwyslais rhanbarthol newydd ym maes datblygu economaidd i helpu pob rhan o Gymru i ffynnu ac i gefnogi pob ardal i ddatblygu ei hunaniaeth nodweddiadol ei hun.

Gweddnewid y tirwedd digidol Cymraeg, gan roi pwyslais arbennig ar dechnolegau iaith. Datblygu rhaglen genedlaethol i gynyddu dealltwriaeth o ddwyieithrwydd.

Size: KB. sefydlu ‘model both ac olwyn’ er mwyn gweithredu’r Strategaeth Iaith Genedlaethol. llunio strategaeth datblygu economaidd mewn perthynas â hyfywedd y Gymraeg. datblygu modus operandi newydd i’r mentrau iaith ar sail egwyddorion.

Ffyniant i Bawb: y strategaeth genedlaethol | 3 Mae gennym hanes cryf o wella cyfraddau ailgylchu, sy’n ein rhoi ar y brig yn y DU, yn ail yn Ewrop ac yn drydydd yn y byd.

Fodd bynnag, mae disgwyl i’r newid yn yr hinsawdd barhau, ac mae hynny’n golygu y bydd yn rhaid inni leihau allyriadau carbon ymhellach, gan fynd ati i reoli’r peryglon iFile Size: KB. Papur trafod: strwythurau ar gyfer gweithredu strategaeth Cymraeg Pwrpas y papur 1.

Pwrpas y papur hwn yw ysgogi trafodaeth ynghylch y strwythurau mwyaf addas ar gyfer gweithredu strategaeth Cymraeg yn sgil y penderfyniad diweddar i beidio bwrw ymlaen i gyflwyno Bil y Gymraeg. Cyd-destun: strategaeth Cymraeg 2.

Rhagwelir y bydd y Strategaeth Datblygu Lleol ar gyfer rhaglen yn rhoi pwyslais cryf ar y manteision a’r cyfleoedd sydd i’w cael drwy gymryd rhan mewn prosiectau Cydweithredol yn genedlaethol ac yn drawswladol.

Mae cysylltiadau cryf wedi eu sefydlu gyda phartneriaid mewn gwledydd Ewropeaidd o dan y rhaglen. Strategaeth Economaidd-Gymdeithasol i Ogledd Cymru yn y Dyfodol. Yn ogystal â pharhau i gefnogi gwaith Ardal Fenter Eryri, bydd yr NDA hefyd yn ceisio gweithredu’n gyson â Bargen Twf Gogledd Cymru.

Y Weledigaeth Twf ar gyfer Gogledd Cymru yw’r strategaeth datblygu economaidd ar gyfer y File Size: KB. tystiolaeth ar gyfer Strategaeth Cynllun Datblygu Lleol Eryri. Cafodd ei diweddaru yn ystod y cyfnod o baratoi’r Cynllun fel ymateb i rai o’r sylwadau a ddaeth i law ac unrhyw newidiadau i bolisïau cynllunio lleol neu genedlaethol.

Pwrpas yr ymchwil Mae’r astudiaeth hon yn rhoi sail tystiolaeth gadarn i ddatblygu Strategaeth Datblygu. AEIG Strategaeth y Cynllun u’r Hoff Strategaeth (a oedd yn darparu gweledigaeth, amcanion y ynllun sy’ n dod i’r amlwg, ynghyd â'r opsiynau twf a dosbarthiad tai a ffafrir) yn destun i Asesiad Effaith Ieithyddol fel rhan o'r broses o ddatblygu'r Strategaeth.

Golygodd lefel manylder yr Hoff Strategaeth. STRATEGAETH DATBLYGU POBL A SEFYDLIADOL Fire and Rescue Service South Wales Gwasanaeth Tân ac Achub genedlaethol ar gyfer ffitrwydd aerobig ymladd tanau diogel ac effeithiol gan gynnwys ffitrwydd (gan gynnwys eu cefndir a’u hamgylchiadau economaidd-gymdeithasol).

Fel y gwyddom, datblygu economaidd yw asgwrn cefn goroesiad economïau gwledig. Roeddwn yn falch o weld y Prif Weinidog yn cadarnhau, yn ei ddatganiad ar y strategaeth genedlaethol yr wythnos diwethaf, y bydd Llywodraeth Cymru yn ystyried creu bargen dwf i ganolbarth Cymru er mwyn cefnogi economi’r rhanbarth.

Ar lefel lleol mae Strategaeth Iaith Gwynedd yn amlygu pwysigrwydd ystyried materion megis tai fforddiadwy, swyddi a chyflogaeth, ynghyd â sicrhau fod y Gymraeg wedi ei gwreiddio’n rhan annatod o gynllunio economaidd ac adfywio.

Details strategaeth datblygu economaidd genedlaethol FB2

Bwrw Ymlaen Tuag at Strategaeth Economaidd ar gyfer Etholaeth Llanelli Datblygu economaidd Dylai Cyngor Sir Caerfyrddin bennu cynllun i hyrwyddo'r economi sylfaenol. Dylai weithio gyda'n sefydliadau mwyaf i gynyddu swm y gwariant caffael yn lleol ac yn rhanbarthol.

Lle’r ydym yn buddsoddi mewn busnes, dylem ddisgwyl ymrwymiadau clir o ran. I sicrhau bod y strategaeth ar gyfer datblygu rheilffyrdd cymunedol ymhellach yn adlewyrchu’r cyd-destun newydd hwnnw, yn Nhachwedd fe lansiodd y Llywodraeth ymgynghoriad cyhoeddus am Adran Datblygu Economaidd. Tudalen 2 o 21 Cynnwys 1.

Cyflwyniad 2. Y cyd-destun strategol genedlaethol, yn rhanbarthol ac yn lleol. Mae’r graddau y maent yn effeithio ar blant, fel rhan o gysyniad ‘tlodi plant’, wedi arwain at ganolbwyntio hyd yn oed yn fanylach ar yr Mae’r Strategaeth Gwasanaethau Datblygu Economaidd yn.

Description strategaeth datblygu economaidd genedlaethol FB2

Y dylai’r strategaeth newydd a’r cynllun gweithredu gyd-fynd â’r strategaeth dwristiaeth genedlaethol, ‘Cyflawni Ein Potensial’, a bod yn unol â Strategaeth Gorfforaethol, Strategaeth Gymunedol, Strategaeth Datblygu Lleol Cyngor Sir Ceredigion a’r weledigaeth ar gyfer.

berthynas rhwng cynllunio iaith a datblygu economaidd, yn enwedig ymysg gweision sifil a gwneuthurwyr polisi – yn genedlaethol a lleol. At hynny, bod angen mas critigol o weithredwyr llawr gwlad ynghyd â gwleidyddion sy‟n deall yr agenda ac yn fodolon ei gwthio.

Llyfrgell Genedlaethol Cymru a chefnogi’r blaenoriaethau strategol a ddisgrifir gan Lywodraeth Cymru yn ei Chynllun Strategol ‘Symud Cymru Ymlaen ’. Mae hon yn rhaglen uchelgeisiol dros bedair blynedd i geisio sefydlu Llyfrgell Ddigidol Genedlaethol a datblygu gwaith cwmpasu i sefydlu fframwaith ar gyfer Archif Genedlaethol i Gymru.

Datblygu a meithrin pobl ifanc entrepreneuraidd, hunangynhwysol ym mhob cymuned yng Nghymru, a fydd yn cyfrannu’n gadarnhaol at lwyddiant economaidd a chymdeithasol. Themâu’r Strategaeth yw ffocws rhaglen gyflawni Llywodraeth Cymru o hyd: 1.

Download strategaeth datblygu economaidd genedlaethol FB2

Ymgysylltu: Hyrwyddo gwerth entrepreneuriaeth i greu cyfleoedd a datblygu pobl ifanc 2. Genedlaethol o Argyfyngau Sifil1. Mae’r strategaeth hon ar gyfer ein gwasanaethau milfeddygol a thechnegol yn disgrifio’r swyddogaethau hanfodol y mae’n rhaid i AHVLA ymgymryd â hwy, gan edrych ymlaen bump i ddeng mlynedd, er mwyn deall yr hyn sy’n.

Strategaeth leoli ar gyfer Banc Datblygu Cymru Amcanion y strategaeth leoli Mae creu Banc Datblygu yn gyfle delfrydol i ystyried strategaeth leol yn llawn sy'n diwallu anghenion busnesau Cymru a rhanddeiliaid allweddol eraill.

Prif amcanion y strategaeth hon fydd. Strategaeth Genedlaethol ar gyfer Archifau Busnes 3 1. Crynodeb Gweithredol Archifau busnes a chymdeithas Prydain oedd man geni’r Chwyldro Diwydiannol ac mae dogfennau hanesyddol busnesau Prydeinig yn sylwebaeth hanfodol ar ddatblygiad economaidd, gwleidyddol a chymunedol y byd yn ogystal â Phrydain.

Grwp Gorchwyl a Gorffen Addysg Uwch a Datblygu Economaidd - Hysbysir yr aelodau bod adroddiad terfynol y grwp gorchwyl a gorffen addysg uwch a datblygu economaidd, Knowledge Economy Nexus, wedi ei gyhoeddi ar 11 Mehefin. Mae copi o'r adroddiad ar gael ar y Rhyngrwyd.

Strategaeth Datblygu Economaidd Genedlaethol Cymruar ei Hennill sy’n cynnwys safonau Iechyd ar Waith: Cyrraedd y NodLlywodraeth y Cynulliad. Mae materion iechyd yn cael sylw mewn strategaethau a fframweithiau eraill hefyd megis y Strategaeth Tai Genedlaethol, Cartrefi Gwell i Bobl Cymru, y strategaeth ar gyfer pobl.

Cyn bod Llywodraeth Cymru yn datblygu strategaeth economaidd newydd i Gymru yn ddiweddarach eleni, bydd Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn ystyried rhai safbwyntiau gwahanol o ran yr hyn y gallai ei chynnwys. Cynhaliodd y Pwyllgor gyfres o.

Credaf efallai ein bod wedi gweld un o uchafbwyntiau'r cyfnod rhwng lansio'r cynllun gweithredu economaidd a'i weithredu yr wythnos hon, pan fu modd inni gyhoeddi cymorth i Thales allu bwrw ymlaen â'r Ganolfan Datblygu Digidol Genedlaethol, sydd wrth gwrs yn fenter sy'n cyflawni mwy nag un o'r galwadau i weithredu.

Celf Cymru: yn bont o'n bro i'n byd. Dyma strategaeth ryngwladol ar gyfer Cyngor Celfyddydau Cymru, gan Celfyddydau Rhyngwladol Cymru.Rwy’n falch o gyflwyno Strategaeth Uchelgais Economaidd a Chymunedol Cyngor Sir Ddinbych, Datblygu Cyfleoedd, Magu Hyder. Amlygwyd Datblygu Economaidd fel un o brif flaenoriaethau Sir Ddinbych yn ein cynllun corfforaethol dros dymor y cyngor hwn.

Rydym wedi gweithio’n galed dros y 12 mis diwethaf i ddatblygu’r.Mae strategaeth (o Greekατηγία stratēgia Groeg, "celfyddyd arweinydd y milwyr; swydd gyffredinol, gorchmynnol, cadfridogaeth") yn gynllun lefel uchel i gyflawni un neu fwy o nodau dan amodau yr ystyr o “gelfyddyd y cadfridog,” a oedd yn cynnwys nifer o is-setiau o sgiliau gan gynnwys tactegau, gwarchae, logisteg ac ati, dechreuodd y term gael ei ddefnyddio yn nwyrain.